2016/07/01

central intelligence

ketawis bosen manawi...

... panjenengan tembe mirsani pilem, paling kemutan nalika Dwayne Johnson mundhut kalih helm saking tawang kados sulapan, banjur satunggal dipun agem, satunggal malih dipun paringaken Kevin Hart.


?ketwi[sBosenMnwi...

?...pnJeneznTe[mBmi/snipilem\,pli=[kmutnNlikfu[wai[nJonSenM|nd|tklih[hlemSki=tw=k[fosS|lpn\,bnJu/stu=glFipunHgem\,stu=glmlihfipunPrizke[nKp+inHret.


you know you're really bored when...

... the fact that Dwayne Johnson pulled two helmets out of thin air and gave one of them for Kevin Hart to wear while he wore the other was the most memorable thing in a movie.

2016/05/02

majapahit saha gajah mada

gajah mada

Manawi kula nggalih Majapahit, mesthi ugi nggalih Gajah Mada. Niku tiyang ingkang supaos, badhe boten dhahar palapa saderengipun bumi nusantara manunggal. Amargi supaos punika, panjenenganipun saged dipun sebat vegan abad telungwelas ingkang misuwur.

Miturut pamawas kula, Indonesia sakniki mbetahaken tiyang-tiyang ingkang kados Gajah Mada. "Kula boten badhe nedha rawon kantos sadaya tiyang Indonesia saged maos!" "Kula boten badhe nanggap bioskop manawi tasih wonten lare Indonesia, sanajan namung satunggal, ingkang keluwen!" "Dek Nur, nyuwun sepura, nanging kula boten badhe ngampil garwa ingkang kaping sekawan salawasipun radinah teng kutha-kutha ing Indonesia tasih dipun agem sare kalih tiyang!"

Wonten boten, tiyang Indonesia ingkang tasih kapang, tasih remen dhateng Majapahit saha Gajah Mada?


?mjpaitSagjhmf.

?mnwikula=glihmjpait,mesQiaugia=glihgjhmf.nikutiy=ai=k=sup[wos\,b[d[botenDa/plps[f[rzipunB|minusntrmnu=gl\.am/gisup[wosPunik,pnJeneznipunSgefFipunSebt[p+gnHbfTelu=welsHi=k=misuwu/.

?miturutPmwsK|l,ai[nFonesiyskNikiamBetakenTiy=tiy=ai=k=k[fosGjhmf."kul[botenB[dnedr[wonK[nTosSfytiy=ai[nFonesiysgfM[wos\!" "kul[botenB[dn=gpBi[yo[sKopMnwitsih[wonTenL[rai[nFonesiy,snjnNmu=stu=gl\,ai=k=[klu[wn\!" "[fkN|/,vuwunSepur,nzi=kul[botenB[dzmPilG/wai=k=kpi=sekwnSlwsipunRfinht_kuqkuqai=ai[nFonesiytsihfipunHgemS[rklihtiy=!"

?[wonTe[nBoten\,tiy=ai[nFonesiyai=k=tsihkp=,tsihremenDt_mjpaitSagjhmf?majapahit and gajah mada

When I think Majapahit, I automatically think Gajah Mada. The man who swore not to eat meat or something until all the lands are united under one kingship, thus making him the most famous vegan of 13th century maybe?

I think current days Indonesia needs people like Mr. Mada. "I won't eat rawon until literacy in Indonesia reaches 100%!" "No going to cinema for me if even one of Indonesian children go to bed hungry!" "Dek Nur, sorry, but I'm not taking a fourth wife as long as there are still people sleeping on the streets in the cities of Indonesia!"

Is or isn't there other Indonesians who're still looking longingly at Majapahit and Gajah Mada?

2016/02/08

milah kalih saking tiga

disneyland

Kula ngaturi rencang kula tiyang nagari Cina milah kalih saking tiga panggenan plesir teng nagari Cina. Tiga panggenan kagem plesir punika Tembok Ageng ingkang celak saking Beijing, Disneyland teng Shanghai, saha Tlaga Pancawarna ingkang wonten ing Sichuan.

Panjenenganipun sanjang boten sumerep benjang napa Disneyland badhe bikak teng Shanghai. Wonten malih, budaya nagari Cina ingkang sajati boten saged dipun tingali teng ngrika.


?milhklihski=tig.

?kulzturi[rnC=kultiy=ngricinmilhklihski=tigp=[gnnPelesi/t_ngricin.tigp=[gnnKgemPelesi/punik[t[mBokHge=ai=k=celkSki=[pki=,fisNi[lnT_siy=[a,shtLgpnCw/nai=k=[wonTenHi=[scuwn\.

?pnJeneznipunSnJ=[botenSumere[pBnJ=npfisNi[lnB[dbikkT_siy=[a.[wonTenMlih,bufyngricinai=k=sjti[botenSgefFipunTizlit_z]ik.two out of three

I asked a native Chinese friend, if he had to choose two between three tourist destination in China, what places he would choose. The choices were Great Wall near Beijing, Disneyland in Shanghai, and Sichuan's Multi Color Lake.

He answered he didn't know when Disneyland would open in Shanghai. Moreover, he didn't think Disneyland would put real culture of China into showcase.

2016/01/29

boten purun garwanipun kawruh tetumbasaning

glasses

Wonten rencang kula tiyang wadon tumbas kacatingal boten saparenganipun garwanipun. Panjenenganipun banjur getun, badhe nyade kacatingal punika. Panjenenganipun nyuwun pitulungan saha kula nyadeaken kacatingal punika. Kula sanjang, boten saged manawi panjenenganipun boten ngirangake saha regining olehipun tumbas. Panjenenganipun badhe nyade frame kalih lensanipun, boten frame piyambak. Sisah kepanggih tiyang ingkang etangan miopinipun sami kalih panjenenganipun.

Wonten malih, sanajan panjenenganipun boten asring anggenipun ngagem kacatingal punika (namung nalika garwanipun boten wonten), kacatingal niku etanganipun boten enggal malih.


?[botenPurunG/wnipunKwu]htetumBsni=.

?[wonTe[nRnC=kultiy=w[fonT|mBsKctiz[lBotenSprezanipunG/wnipun\.pnJeneznipunBnJ|/getun\,b[dv[fkctizlPunik.pnJeneznipunV|wunPituluznshkulv[fykenKctizlPunik.kulsnJ=,[botenSgefMnwipnJeneznipu[nBotenZirz[kshregini=[ao[laipunT|mBs\.pnJeneznipunb[dv[f[p]+mKlih[lnSnipun\,[boten[p]+mPiymBk\.sishkep=gihtiy=ai=k=[atznMi[yopinipunSmiklihpnJeneznipun\.

?[wonTenMlih,snjnPnJeneznipu[nBotenHs]i=a=[gnipunZgemKctizlPunik(nmu=nlikg/wnipu[nBote[nWonTen\),kctizlNiku[atznipu[nBote[nH=glMlih.


hiding purchases from the husband

So a female friend had bought eyeglasses without her husband's consent. She later regretted it and want to sell the eyeglasses. She asked me to help her. I told her it would be impossible to get the full sum she paid, since she wanted to sell both frame and lenses, and not only the frame. It would be difficult to find someone whose miopi count is the same as hers.

Moreover, although she only wore the eyeglasses several times (when her husband was not around), it would count the eyeglasses as not-brand-new.

2016/01/19

imba

sheren tang

Kula kesupen dereng nglandhepaken celak, dados benjing puniki kula namung tipis-tipis kadosipun nggambar imba, sanes kandel kados tiyang putri Koreya, kados padatanipun kula. Tipisipun inggih punika kados imbanipun lelakon putri teng pilem Hong Kong taun 90an.


?aimB.

?kulkesu[p[nF[r=a=lnDepkenCelk\,f[fos[bnJi=punikikulnmu=tipisTipisk[fosipunH=gmB/aimB,s[nsknFelK[fosTiy=put]i[ko[ry,k[fosPftnipunK|l.tipisipunHi=gihpunikk[fosHimBnipunLel[konPut]it_pile[mHo=[ko=twun;90;an\.eyebrows

I had forgotten to sharpen my eyebrow pencil, so this morning I wore my eyebrows thin, not Korean-style thick eyebrows like usual. You know, thin like those of 90's Hong Kong actresses'.

2015/11/15

glenn fredly -- tiyang wadon kulaTembang puniki dipun puter teng radio nalika kula kesah Surabaya ngadegaken ruter Wawei. Sanjangipun piranti niku sampun saged ngginakaken 5G. Nyuwun pangapura nggih. Kula boten saged menggak, kedah pamer. :D

Panggenan kula nyambut damel maringi kula ampilan mobil kalih sopiripun. Wiwitanipun kula kinten tembang niki dangdut, amargi memper, ugi amargi kathah sanget sopir ingkang remen dhateng tembang dangdut. Nanging kula dados remen kalih tembang niku, banjur dugi sasampunipun reff, kula tanglet naminipun tembang punika tumrap sopiripun.

Panjenenganipun sumerep naminipun, dados satunggal minggu mruput sasampunipun, Pak Fredly kula sumanggakaken nembang teng panyetel tembang kula, saben dinten kaping kalih paleng sakedhik.

?[gL[nP]+fLi:tiy=w[fonK|l.

?temB=punikifipunPute/t_rfi[yonlikkul[kshsurbyzfegkenR|te/w[wyi.snJzipunPirnTinikusmPunS[gfH=ginkken\5G.vuwunPzpura=gih.kul[botenSgefme=gk\,kefhp[m/.:D

?p=[gnnK|lvmB|tFmelMrizikulamPil[nMobilKlih[sopiripun\.wiwitnipunK|lkinTenTemB=nikif=fut\,am/gi[mmPe/,augiam/gikqhsze[tSopi/ai=k=remenDt_temB=f=fut\.nzi=kulf[fosRemenKlihtemB=niku,bnJ|/fugissmPunipu[nRp+,kult=letNminipunTemB=puniktum][pSopiripun\.

?pnJeneznipunS|merepNminipun\,f[fosStu=glMi=guam}putSsmPunipun\,p[kP]+felikulsum=gkkenNemB=t_pve[tlTemB=kul,sbenFinTenKpi=klihp[l=skedik\.glenn fredly -- perempuanku

This song was on the radio on my way to Surabaya setting up a Huawei router. It claimed to support 5G, btw. Sorry. Can't help but show off. :D

The car and driver were provided by the company I worked at. At first I thought it's another dangdut song that typical Indonesian driver love. But the song grew on me. After the first reff I asked the driver whether he knew the title of the song.

He knew, and for the rest of the week Mr. Fredly was told to sing at least twice a day on my music player.

2015/11/05

sela akik

akik

Panjenengan sadaya kados pripun kabaripun? Niki namung sakedhik pangenggalan: miyos teng ngarsanipun rencang-rencang teng padamelan, kula mireng caturanipun bab satunggal jinising sela ingkang sumbaganing moncar madyaning taun teng Indonesia ngriki, sela akik.

Wonten tiyang sanjang: "Kula kedah ngagem akik!" kersaning panjenenganipun niku sanjang ali-ali akik.

'Punapa kok kados mekaten?' rencangipun tanglet.

"Supados kula saged kawruh, ingkang racikaning asta niku ingkang pundi, ingkang racikaning ampeyan niku ingkang pundi!"


?selhkik\.

?pnJeneznsfyka[fosP]ipunKbripun\?nikinmu=skedik[Pz=gln:mi[yosT_z/snipu[nRnC=[rnC=t_pfmeln\,kulmire=cturnipunBbStu=glJinisi=selai=k=sumBgni=[monC/mdYni=taunT_[a[nFo[nsiyz]iki,selakik\.

?[wonTenTiy=snJ=:"kulkefhzgemHkik\!"ke/sni=pnJeneznipunNikusnJ=alialiakik\.

"punp[ko[kKfosMekten\?"[rnCzipunT=let\.

"sup[fosK|lsgefKwu]h,ai=k=rcikni=asTnikuai=k=punFi,ai=k=rcikni=a[mPynNikuai=k=punFi!"agate

Hi all! Just a quick update here: passing by a group of colleagues, I overheard them talking about a kind of generally big-sized gemstone that peaked in popularity mid-year here in Indonesia, the agate.

Someone exclaimed: "I must wear agate!" He meant the ring with that gemstone.

'And why is that?' his friend asked.

"So I can tell which ones are my fingers and which ones are my toes!"