2013/06/06

gerah amandel

Kala wingi kula boten nyambut damel, amargi amandel kula kumat. Gerah amandel niku boten eco sanget, raosipun salira niki benter. Obatipun nggih awis sanget, manawi kula boten gadhah tabungan, kula boten saged tumbas.

Gerah amandel niku kathah pantanganipun, dhateng dhaharan ingkang dipun goreng utawi pedhes, ngantos kahanan utawi unjukan ingkang asrep. Tiyang ingkang gerah amandel ugi kedhah dipun kathahi sarenipun.

Nggih semonten mawon, dungakaken kula enggal dhangan nggih!?gerhamnDel\.

?klwizikul[botenVmB|tDmel\,am/giamnDelK|lkumt\.gerhamnDelNiku[bote[nH[coszet\,r[aosipunSlirniki[bn[T/.[aobtipunH=gihawisSzet\,mnwikul[botenGdhtbuzn\,kul[botenSgedT|mBs\.

?gerhamnDelNikuk qhpntznipun\,dte=darnHi=k=dipu[nGo[r=autwipedes\,z[nToskannHutwiaunJ|knHi=k=as}p\.tiy=ai=k=gerhamnDelHugikedhdipunKqHis[rnipun\.

?ai=gihse[monTenM[won\,duzkkenK|l[a=glDznHi=gih!

No comments:

Post a Comment