2014/05/23

amargi download

Kula niki nyambut damel IT. Teng panggenan kula nyambut damel, wonten tiyang ingkang remen download perkawis ingkang boten wonten sesambunganipun kalih pedamelan. Amarga punika, komputeripun tiyang puniki kathah virusipun. Kula boten saged ndukani tiyang punika amargi pangkatipun langkung dhuwur saking kula. Pungkasanipun kula asring dipun timbali kagem reresik virus teng komputeripun.

?am/gi[fo[nLot\.

?kulnikivmButFmel\IT.t_p=[gnnK|lvmB|tFmel\,[wonTenTiya=ai=k=reme[nDo[nLotPe/kwisHi=k=[bote[nWonTenSesmB|znipunKlihpefmeln\.am/gpunik,[komPuteripunTiy=punikikqhpirusipun\.kul[botenSgefHnF|knitiy=punikam/gip=ktipunL=ku=duwu/ski=kul.pu=ksnipunK|las]i=fipunTimBlikgemReresikPirusT_[komPuteripun\.

No comments:

Post a Comment