2014/05/18

marmut werni jambon

dhaharlemper.blogspot.com

Raditya Dika gerah! Nami gerahipun inggih punika katelasan kelucuan. Saderengipun Marmut Merah Jambu, filmipun ingkang langkung enggal, kula dereng nate bosen nalika mriksani film-film panjenenganipun.

Namung satunggal adegan ingkang lucu wonten ing film punika, inggih punika nalika ramanipun Dika nimbali Dika, badhe dipun ajak sesarengan dumugi griyanipun Bertus. Dika, ingkang tembe mawon padudon kalih Bertus, namung purun kesah sesampunipun ramanipun sanjang, "Manawi kowe ora gelem, duit jajanmu dakpotong enem sasi."

Teng griyanipun Bertus, Bertusipun nggih boten purun kepanggih kalih Dika. Ramanipun Dika sanjang kalih Bertus, "Manawi sampeyan boten purun, aku badhe sanjang kalih biyung sampeyan, supados arta jajan sampeyan dipotong enem sasi."

Bertus banjur nurut! XD

Raditya Dika, kula dungakaken panjenengan enggal dhangan! Manawi sampun lucu, panjenengan saged ndadosaken kula gumujeng ngantos gerah padharan.


?m/mutWe/nij[mBon\.

?rditYdikgerah!nmigeraaipunHi=gihpunikktelasanKelucuwn\.sa[d[rzipunM/mu[tMrahJmBu,pilemipunHi=k=l=ku=[a=gal\,kul[f[r=n[[bosenNlikm]ikSnipilemPilemPnJeneznipun\.

?nmu=stu=galHdeganHi=ka=lucu[wonTenHi=pilemPunik,ai=gihpuniknlikrmnipunFiknimBlidik,b[dfipunHjkSesreznFumugig]iyanipun[B/tus\.fik,ai=k=tem[Bm[wonPfu[fonKlih[b/tus\,nmu=puru[nKshsesmPunipunRmnipunSnJ=,"mnwi[ko[w[aoragelem\,duwitJjnM|f[kPo[t=oaenemSsi. "

?t_g]iynipu[nb/tus\,[b/tusipunHi=gih[botenPurunKep=gihklihfik.rmnipunFiksnJ=klih[b/tus\,"mnwisa[mpya[nBotenPurun\,akub[dsnJ=klihbiyu=s[mPyn\,sup[dosH/tjjnS[mPynFi[po[to=aenemSsi."

?[b/tusBnJ|/nurut\.! XD

?rfitYfik,kulfuzkkenPnJenez[nH=glDzn\!mnwismPunL|cu,pnJeneznSgefHnF[foskenK|lgumuje=zn[tosGerahpdrn.pink guinea pig

Raditya Dika lost a bone! It was his funny bone. Before his latest movie, Pink Guinea Pig, I've never once felt bored watching his movies.

But there's a funny scene on that movie. Dika's father summoned him, he intended to take Dika to Bertus' house. Dika, having just quarreled with Bertus, initially refused. His father threatened him, "If you refuse, I will cut your allowance for six months."

At Bertus' house, Bertus also didn't want to meet Dika. Dika's father threatened Bertus, "If you refuse, I will tell your mother, so she will cut your allowance for six months."

Bertus then agreed to meet Dika! XD

Raditya Dika, I wish you find your funny bone soon! You succeeded before giving me a cramp from too much laughing.

No comments:

Post a Comment