2014/07/13

lisah wangi -- part two

charlie white by revlon

Kula boten kemutan, lisah wangi kula ingkang kaping satunggal niku punapa. Manawi sanes Tommy Girl saking Tommy Hillfiger nggih Charlie White saking Revlon.

Inggih, kalih-kalihipun ambetipun boten eco, nanging kala niku kula namung siswa, boten gadhah arta kagem tumbas lisah wangi. Charlie White punika kula tumbas saking rencang kula sampun anggen, dados reginipun saged mirah. Kala ambal warsa ingkang kaping pitung welas, kula dipun paringi Tommy Girl kalih rencang-rencang kula tiyang kalih dasa. Panjenengan boten klentu maos, saestu tiyang kalih dasa, sababipun kala punika rencang-rencang kula inggih namung siswa, sami boten gadhah artanipun. :D

(Nyuwun sepuranipun nggih rencang-rencang sadaya, manawi panjenengan maos blog kula, panjenengan sampun maringi nanging kula sanjang ambetipun boten eco...)


?lishwzi -- part two

?kul[botenKemutn\,lishwzikulai=k=kpi=stu=glNikupunp.mnwis[n[sTomigerelSki=[tomiailP+ige/ai=gihc/liwyifSki=[r[pLon\.

?ai=gih,klihklihaipunHmBetipu[nBote[nH[co,nzi=klnikukulnmu=sisW,[botenGdha/tkgemT|mBsLishwzi. c/liwyifPunikkultumBsSki=[rnC=kulsmPuna=[gn\,f[fosReginipunSgefMirh.klamBlW/skpi=pitu=welas\,kulfipunPrizi[tomigerelKlih[rnC=[rnC=kultiy=klihds.pnjenezn[boten\[kLnT|m[aos\,s[asT|tiy=klihds,sbbipunKlpunik[rnC=[rnC=kulai=gihnmu=sisW,smi[botenGdha/tanipun\. :D

(vuwunSepurnipunHi=gih[renC=[renC=sdy,mnwipnJeneznm[aos\[bLogK|l, pnJeneznSmPunMrizinzi=kulsnJ=amBetipu[nBote[nH[co...)perfume -- part two

I don't remember what my frist perfume was. If not Tommy Hillfiger's Tommy Girl then it's definitely Charlie White from Revlon.

Indeed, both smelled awful, but at that time I was only a student, I didn't have money to buy perfume. I bought the Charlie White second-handed from my friend, so I got myself a discount. On my seventeenth birthday, it took the effort of twenty friends to buy me Tommy Girl. Yes you read that correctly, twenty people, because they all were broke students just like me. :D

(Sorry dear friends, if you read this, you gave me perfume but I said the smell wasn't nice...)

No comments:

Post a Comment