2014/07/27

jayabaya

Kula tembe maos ramalipun Jayabaya. Saestu sanjangipun panjenenganipun, langkung utama apus krama, boten kersa nyambut damel. Sakniki sampun limrah mirengaken, wonten tiyang kados mekaten.?jyby.

?kulte[mBm[wosRmlipunJyby.s[asTusnJzipunPnJeneznipun\,l=ku=autmapusK`m,[botenke/svmB|tFmel\.skNikismPunLim]hmirezken\,[wonTenTiy=k[dosMekten\.jayabaya

I just read Jayabaya's prediction of the future. What he said would happen was true, about collecting wealth trough lie and deception. Nowadays it is not unusual to hear people do that.

No comments:

Post a Comment