2014/10/30

teh

Kula sakniki boten saged ngunjuk kopi, amargi kula gadhah gerah lambung. Manawi kedhah nyambut damel langkung dangu, kula ngunjuk teh kagem ngicalaken raos kantuk.

Boten sadaya teh saged ngicalaken raos kantuk kula. Teh ingkang saged ngicalaken raos kantuk kula namung wonten tigang macem: Teh Ijem saking Mustaka Gumbala, Tie Guan Yin saking nagari China, saha Teh 63 saking Taiwan (guyub rukun kalih perusahaan Indonesia). Niku inggih kedah dipun unjuk benter-benter utawi suhu ruangan, boten purun dipun paringi es supados raos kantuk saged ical. Inggih boten purun dipun paringi gendhis.


?[th.

?kulskNiki[botenSgefZ|nJ|[kKopi,am/gikulgdhgerhlmB|=.mnwikedhvmB|tFmelL=ku=fzu,kulzunJ|[kThkgemZiclkenR[aosKnT|k\.

?[botenSfy[thsgefZiclkenR[aosKnT|kK|l.[thai=k=sgefZiclkenR[aosKnT|kK|lnmu=[wonTenTig=mcem\:[thaijemSki=musTkgumBl,fi[ykuwnVinSki=ngricin,sh[th;63;ski=fyiwn\(guyubR|kunKlihperusaa[nH[nFo[nsY).nikuai=gihkefhfipunHunJ|kBe[nT/be[nT/autwisuauruwzn\,[botenPurunFipunPrizi[asSup[fosR[aosKnT|kSgefHicl\.ai=gih[ botenPurunFipunPrizigenDis\.tea

I can't drink coffee anymore, it is bad for stomach acid. Yes there is a problem with acidity of my stomach. If I have to work long hours and can't help feeling sleepy, I'd have to resort to tea.

But not all kind of tea can wave my sleepiness away. Only three so far: Bearded Head's Green Tea, China's famous Tie Guan Yin, and Taiwanese (cooperating with an Indonesian company) Tea 63. The tea needs to be drank while it's still hot or at room temperature, you can't add ice or else the sleepiness won't go away. It's also forbidden to add sugar into the tea.

No comments:

Post a Comment