2015/01/08

dinten ingkang awrat teng penggalih

hairpin road

... kula inggih punika dinten ingkang dipun wiwiti kalih sumpena ingkang awon: Kula nitih montor. Ratanipun ngasor, wonten tikungan ingkang landhep teng jaba. Garwa kula mendadak boten saged nyetir montor punika. Montor kula nabrak bemo kuning, bemo punika kalih montor kula nabrak railing ngantos bablas.

Kula tangi-tangi, deg-degan.

Sasampunipun siram kalih nedha, kula kesah nyambut damel.

Internet dinten niku lambat sanget, boten saged nyambut kathah.

Saha rencang kula teng padamelan mendadak tilem teng mejanipun, gerah stroke. Panjenenganipun dipun angkut ngagem montor teng rumah sakit.

Yuswanipun namung sekawan dasaan! Panjenenganipun ugi olahraga ingkang rutin! Panjenenganipun inggih boten lemu!

=__= Kuatir sanget, amargi kula lemu saha boten olahraga ingkang rutin.

Teng perjalanan badhe kondur griya, kula maos artikel medheni tentang tiyang walanda ingkang damel aborsi teng nagari Cina. Mungkin boten medheni sanget, nanging niki bayi manungsa.

Pungkasanipun kepanggih kalih garwa kula, kula ngarepaken saged gembira. Eee, panjenenganipun malah maringi kabar awon ingkang pamungkas: wonten cemeng, yuswanipun namung pinten dinten, seda teng pekarangan. Nalika kepanggih garwa kula, cemengipun niku sampun dipun dhahar dening semut.

Garwa kula kawruh yuswanipun cemeng niku saking saliranipun ingkang timur saha bekas cokotan teng jangganipun: panggenan ingkang boten wonten wulunipun amargi wajanipun ingkang ibu dipun agem ngampil cemeng punika teng pundi-pundi.


?dinTenHi=k=aw]tT_pe=glih

?... kulai=gihpunikfinTenHi=k=fipunWiwitiklihsumPenai=k=a[won\:kulnitih[mo[nTo/.rtnipunZ[so/,[wonTenTikuznHi=k=lnDpT_jb.g/wkulmenFf[kBotenSgfVti/[mo[nTo/punik.[mo[nTo/kulnb][kB[mokuni=,[b[mopunikklih[mo[nTo/kulnb][kRyili=z[nTo[sBbLs\.

?kultzitzi,fegFegn\.

?ssmPunipunSirmKlihned,kul[kshvmB|tFmel\.

?ainTe/netFinTenNikulmBtSzet\,[botenSgefVmB|tKqh.

?sh[rnC=kult_pfmelnMenFfkTilemT_[mjnipun\,gerhset}k\.pnJeneznipunFipunH=kutZge[mMo[nTo/t_rumhskit\.

?yusWnipunNamu=sekwnDsan\! pnJeneznipunHugi[aolhrgai=k=rutin\! pnJeneznipunHi=gih[botenLemu!

=__= kuwti/szet\,am/gikullemush[bote[nHolhrgai=k=rutin\.

?t_pe/jlnnB[d[konF|/g]iy,kulm[aosH/tikelMe[dnitenT=tiy=wlnFai=k=fmelH[bo/sit_ngricin.mu=ki[nBotenMe[fniszet\,nazi=nikibyimnu=s.

?pu=ksnipunKep=gihklihg/wkul,kulzrepkenSgefGemBir.[a[a[a,pnJeneznipunMlhmrizikb/a[wonHi=k=pmu=ks\:[wonTenCe[m=,yusWnipunNmu=pinTenFinTen,[sft_pekrzn\.nlikkep=gihg/wkul,ce[mzipunNikusmPunFipunDh/feni=semut\.

?g/wkulkw}hyusWnipunCe[m=nikuski=slirnipunHi=k=timu/shbek[sCo[kotnT_j=gnipun\:p=[gnnHi=k=[bote[nWonTenWulunipunHm/giwjnipunHi=k=aibufipunHgemZmPilCe[m=punikt_punFipunFi.a depressing day

... for me was started with a bad dream: that I was on a car going down a hairpin when suddenly my lover, who was behind the wheel, couldn't control the car. The car hit a yellow public transportation before sending both the yellow car and itself over the railings, into thin air.

I woke up with crazy drumming of my heartbeat.

After a proper bath and breakfast and commuting, sat down to do business as usual.

And internet chose that day to hit a new low. Almost no work were done.

And my colleague suddenly collapsed on his desk, got hit by stroke. A car was summoned to take him to the hospital.

He was only forty-ish! And he had been exercising regularly! And he was not obese, not even overweight!

=__= So depressing, given that I am nearly obese and not exercising regularly.

While commuting home, I read a grizzly article on a foreigner having abortion in China. Okay maybe not that grizzly, but it's a human baby we're talking about.

Seeing my spouse for the day, I was anticipating of having a good time. Instead he delivered the final blow of the day: a kitten, just a few days old, was found dead on our porch. She was already surrounded by ants.

By the way my lover knew the kitten's age from both her tiny size and bitemarks on her neck: places losing hair where her mother bit her to carry her everywhere.

No comments:

Post a Comment