2015/03/25

mi ramen raos keju -- part three

papaya supermarket

Kula kalih garwa kula kesah teng Papaya Peken ingkang wonten ing Surabaya badhe tetumbasan. Teng ngriku kula kepanggih tiyang jaler, tiyang niki pasuryanipun kados rencang kula teng universitas. Sajatining niku panjenenganipun punapa boten, kula boten saged tanglet. Panjenenganipun sampun maringi tiyang kasir arta nalika garwa kula tasih teng area ingkang sadean tempura.

Nalika kula tasih teng universitas, tiyang niki nate dipun dukani rencang kula ingkang estri. Niki cariyosipun.

Rencang kula tiyang estri niki lemu. Panjenenganipun gadhah rencang estri tiyang kalih, kalih-kalihipun langkung kuru tinimbang panjenenganipun. Boten namung langkung kuru, tiyang kalih niku kuru aking. Rencang kula niki klambinipun ukuran 12, rencang-rencangipun manawi boten ukuran 1 inggih ukuran 0.

Lha rencang kula tiyang jaler ingkang bok manawi kepanggih kula teng Papaya punika remenipun namung kalih tiyang estri ingkang kuru. Panjenenganipun bok manawi langkung ngajeni tiyang kalih punika tinimbang ngajeni rencang kula ingkang estri. Nalika tiyang jaler punika badhe mlampah-mlampah radi adoh, panjenenganipun ngaturi tiyang kalih punika kesah kalih panjenenganipun. Tiyang kalih puniki sanjang purun manawi rencang kula ingkang estri kesah saestu. Rencang kula ingkang jaler banjur ngaturi rencang kula ingkang estri kesah kalih panjenenganipun, kalih rencang-rencangipun.

Rencang kula ingkang estri dados murka. Panjenenganipun ndukani tiyang jaler punika, ngajeni namung nalika kepepet. Upami tiyang kalih punika purun ndherek tiyang jaler niku tanpa sarat, tiyang jaler punika boten bakal ngajeni panjenenganipun. Utawi namung dipun ajeni amarga rencang kula ingkang jaler punika badhe nyuwun urun arta kagem tumbas bensin. Utawi kalih-kalihipun, kula boten inget sanget.

Kula ngertos sekawan tiyang niku sadaya, kula inggih boten kuru aking, nanging niku kadadosanipun sesarengan kalih kula tembe pados kos-kosan ingkang sanes, dados kula boten mirengake kados punapa tiyang jaler punika tumrap kula, ngajeni punapa boten.

Rencang kula tiyang estri punika banjur klambinipun dados ukuran 8.

Mangga sadaya kondur teng taun 2015. Penggalih kula seneng sanget amargi kesah teng Papaya Peken. Kula kepanggih mi ramen raos keju ingkang kula angen-angen! Reginipun inggih boten ageng sanget, namung sekawan welas ewu! n_n Kula dereng masak ramen punika. Mangke manawi sampun, kula critani! :D


?mir[mnR[wo[sKju -- part three.

?kulklihg/wkul[ksht_ppypekenHi=k=[wonTenHi=surbyb[dttumBsn\.t_z]ikukulkep=gihtiy=jle/,tiy=nikipsu/ynipunK[fo[sRnC=kult_auni[p/sits\.sjtini=nikupnJeneznipunPunp[boten\,kul[botenSgefT=let\.pnJeneznipunSmPunMrizitiy=ksi/a/tnlikg/wkultsiht_a[ryai=k=s[fynTemPur.

?nlikkultsiht_auni[p/sits\,tiy=nikin[tfipunF|kni[rnC=kulai=k=[asT`i.nikicri[yosipun\.

?[rnC=kultiy=[asT`inikilemu.pnJeneznipunGdh[rnC=[asT`itiy=klih,klihkliaipunL=ku=kurutinimB=pnJeneznipun\.[botenNmu=l=ku=kuru,tiy=klihnikukuruaki=.[rnC=kulnikikLmBinipunHukurn\:12:,[rnC=[rnCzipunMnwi[botenHukurn\:1:ai=gihaukurn\:0:.

?l[rnC=kultiy=jle/ai=k=[bokMnwikep=gihkult_ppypunikremenipunNmu=klihtiy=[asT`iai=k=kuru.pnJeneznipu[nBokMnwil=ku=z[jnitiy=klihpuniktinimB=z[jni[rnC=kulai=k=[asT`i.nliktiy=jle/punikb[dmLmPhmLmPhrfia[foh,pnJeneznipunZturitiy=klihpunik[kshklihpnJeneznipun\.tiy=klihpunikisnJ=purunMnwi[rnC=kulai=k=[asT`i[kshs[asT|.[rnC=kulai=k=jle/bnJ|/zturi[rnC=kulai=k=[asT`i[kshklihpnJeneznipun\,klih[rnC=[rnCzipun\.

?[rnC=kluai=k=[asT`if[fosM|/k.pnJeneznipunHnF|knitiy=jle/punik,z[jninmu=nlikke[p[pt\.aupmitiy=klihpunikpurunH[nD[rkTiy=jle/nikutnPsrt\,tiy=jle/punik[botenBklZ[jnipnJeneznipun\.autwinmu=fipunH[jniam/g[rnC=kulai=k=jle/punikb[dvuwunHurunH/tkgemT|mB[sBnSin\.autwiklihkliaipun\,kul[botenHizetSzet\.

?kulze/[tosSekwnTiy=nikusfy,kulai=gih[botenK|ruaki=,nzi=nikukf[fosnipunSesreznKlihkulte[mBp[fo[sKo[sKosnHi=k=s[ns\,f[fosK|l[botenMirez[kk[fosPunptiy=jle/puniktum]pK|l,z[jnipunp[boten\.

?[rnC=kultiy=[asT`ipunikbnJ|/kLmBinipunF[fosHukurn\:8:.

?m=gsfy[konF|/t_twun\:2015:.p_glihkulsen_szetHm/gi[ksht_ppypeken\.kulkep=gihmir[mnR[wo[sKjuai=k=kulazenHzen\ !reginipunHi=gih[botenHg_szet\,nmu=sekwnWel[sHwu ! n_n kul[f[r=mskR[mnPunik.m=[kmnwismPun\,kulc]itni! :Dcheese-flavored ramen -- part three

So my lover and I was shopping at Papaya Supermarket in Surabaya when I saw someone similar to my university friend. Or it was really him, can't be sure about it.

I saw my lover eyeing tempura racks and at the same time, probably-friend-from-uni paid for his groceries and leave. Back at university days, this maybe-friend was confronted by a female friend. Here's the story.

My female friend was overweight. She flocked together with two girls thinner than her. Okay thinner was a soft word, they are size 1 if not 0 while my friend was size 12.

This male friend that I probably encountered later on Papaya had a taste for thin girls. He might had been nicer to the two than to my female friend. Way a lot nicer until my friend snapped at him when he tried to talk her into going to a field trip with him and her two friends. "You have been ignoring me all this time and now want me to share gas money on a trip where I'm going to be ignored again?" She said something like that. Or it was that her two friends wouldn't come with him if my female friend wasn't also going, so he, desperately wanted to spend time with them, was forced to talk with her after having ignored her for a long time. Or both, I don't remember clearly.

I was in their circle of friends, and I wasn't particularly size 0 either, but AFAICR I was occupied with more important things at that time such as finding a new place to rent. I couldn't care less whether he treated me as nice as he treated other people or not.

Later this female friend became size 8.

Back to the current year of 2015, I'm happy I went to Papaya. Why? Because I found the cheese-flavored ramen that I've been wanting to buy since forever! And at a reasonable price of 14K rupiahs too! n_n I haven't found the time to cook it, will inform you guys later! :D

No comments:

Post a Comment