2015/04/24

dunkin donuts

dunkin donuts

John kesah teng griyanipun Barry, rencangipun saking sekolahan. John kaget nalika kawruh teng griyanipun Barry boten wonten jam. "Manawi panjenengan badhe ningali jam, kados pripun?" John tanglet. Barry mangsuli: "Niku boten angel, kula namung kedah nembang ingkang banter, banjur tetangga kula badhe ndukani kula saking cendelanipun 'Panjenengan kados punapa nyanyi kados ngoten jam sekawan kinten sedasa esuk!'"
-- nate maos niki teng pundi, kula boten kemutan --

Sore niki kula kesah teng Dunkin Donuts, amargi gadhah gegayuhan nedha croissantipun. Kula asringipun tumbas croissant mawon, nanging wonten wancinipun kula tumbas croissant isi keju. :9

Kula inggih remen kalih donatipun, kula utamanipun remen kalih donat ingkang kados smiley face, kuning dipun gambari soca kalih lathi mesem ngagem coklat. Nanging olehipun kula kesah teng ngrika terus boten amargi econipun donat kalih croissant niku.

Panjenengan sampun kawruh, nalika kula tasih dados mahasiswa arta kula boten kathah. Nalika kula kesah ngriku kalih Stefan tumbas donat, jus jeruk kula ampun senggol, tumpah. Kula namung nyawang kalih mbatin, niku dereng dipun unjuk... Pegawenipun Dunkin age-age ngepel, pegawe ingkang sanes (kasiripun) maringi kula jus jeruk ingkang enggal!

Saged kadadosan, kasiripun punika mesakke dhateng kula. Nanging niku cara ingkang ampuh narik pelanggan ingkang setia. Dirgahayu Dunkin Donuts!


?fnKi[nFontes.

?[jo[nKsht_g]iynipu[nBri,[rnCzipunSki=se[kolan.[jonK[gtNlikkwu]ht_g]iynipu[nBri[bote[nWonTenJm\."mnwipnJeneznB[dnizlijm\,k[fosP]ipun\?"[jonT=let\.[brim=suli:"niku[botenH[zl\,kulnmu=kefhnemB=ai=k=bnTe/,bnJ|/tet=gkulb[fanF|knikulski=cenFelnipun\'pnJeneznK[fosPunpvvik[fo[sZotenJmSekwnKinTenSefsaisuk\!'"
--n[tm[wosNikit_punFi,kul[bote[nKemutn\--

?[so[rnikikul[kesht_fnKi[nFontes,am/gigdhgegyuanNed[k]owisnipun\.kulas]izipunT|mB[sK`owisnM[won\,nzi=[wonTenWnCinipunK|ltumB[sK`owisnHisi[kju. :9

?kulai=gihremenklih[fontipun\,kulautmnipunRemenKlih[fontai=k=k[fos smiley face,kuni=fipunGmBri[socklihlqi[msemZge[mCokLt\.nzi=[ao[leaipunK|l[ksht_z]ikteru[sBotenHm/gi[a[conipu[nFontKlih[krowisnNiku.

?pnJeneznSmPunKwu]h,nlikkultasihf[fosMasisWa/tkul[botenKqh.nlikkul[kshz]ikuklihse[tp=nT|mB[sFont\,jusJerukK|lamPu[nS=[gol\,tumPh.kulnmu=vw=klihmBtin\,niku[f[r=fipunHunJ|k\...peg[wnipunFnki[nH[ga[gze[pl\,pg[wai=k=s[ns\(ksiripun\)mrizikuljusJerukHi=k=[a=gl\!

?sgefkf[fosn\,ksiripunPunikmes[kdt_kul.nzi=nikucrai=k=amPuhnrikPel=gnHi=k=setiy.fi/gayufnKi[nFontes!dunkin donuts

John visited his classmate's house, Barry. John was surprised learning that Barry didn't own any clocks in his house. "Then how are you supposed to know the time?" John asked Barry. Barry anwered: "Easy, whenever I want to know the time, I just sing as loud as I can, then my neighbour will open his window and scream 'What the h*ll you think you're doing making noises at three fifty in the morning!'"
-- some article I read, can't recall where --

This afternoon I went to Dunkin Donuts to insatiate my desire of its croissant. Most of the time I like it plain, but sometimes I ordered some cheese with it. :9

I also liked their donuts, my favorite is yellow-glazed donuts with smiley faces drawn on them using chocolate. But it's not their deliciousness that made me come back there again and again.

You see, when I was a university student I didn't have much money to spare. Once I went there with Stefan for donuts, I tipped over my orange juice over the seat beside me. As I longingly looked at the dripping juice I haven't even drunk, Dunkin's janitor quickly cleaned the mess, and the cashier gave me another cup!

Maybe the cashier pitied me. Anyway, that's a way to win a loyal customer. Bravo Dunkin Donuts!

No comments:

Post a Comment