2015/05/29

kori porselen

porcelain

Kadadosanipun saged amargi kula ningali trailer drama porselen. Kala wingi kula ngimpi manggen teng kos-kosan. Kula sawegpindhahan teng kamar ingkang enggal. Kamar ingkang enggal punika sae, sadayanipun: tembok saha sanes-sanesipun kelir pethak, nanging namung gadhah satunggal seprei, ugi korinipun saking porselen.. Amargi boten gadhah seprei kagem santun, kula badhe tindak peken tumbas. Kala niku kula ningali kori porselen pethak ingkang dipun paesi kelir jene ngagem cat. Kula dhodhog --ngagem asta, lirih-lirih-- ketingal sajroningipun suwung.

Traileripun? Radi boten eco teng penggalih, wonten jeritan ingkang ngajrihi. Nanging menggah kalih jenisipun. Niku cariyos rakyat ingkang naminipun 'Nyedakaken Sawer Segara' saking nagari Cina. Sutradaranipun, Geng Xue, ndamel puluhan golekan porselen kagem pilem niki. Boten angel, panjenenganipun punika lulusan Fine Arts teng Akademi Pusat Cina. Sasanesipun ngagem golekan porselen ingkang dipun gantung ngagem benang kados golekan marionet, panjenenganipun ugi ngagem toya (wonten kathah adegan dhawahan toya ingkang sekedhik) saha cara kendel teng trailer niku.

Upami kula kepanggih pilemipun kula badhe ningali, nanging boten saged sanjang kula ngentos-entosi!

?[kori[p/ose[ln\.

?kf[fosipunSgefam/gikulnizli[t]yile/f]m[p/ose[ln\.klwizikulzimPim=[gnT_[ko[sKosn.kulswegPindanT_km/ai=k=[a=gl\.km/ai=k=[a=glPuniks[a,sfynipun\:[t[mBokSas[nsS[nsipunKeli/[pqk\,nzi=nmu=gdhstu=glSe[p]yi,augi[korinipunSki=[p/ose[ln\..am/gi[botenGdhse[p]yikgemSnT|n\,kulb[dtinFkPekenT|mBs\.klnikukulnizli[kori[p/ose[lnPeqkHi=k=fipunP[wsikeli/je[nzgemCt\.kul[do[dog --zgemHsT,lirihlirih-- ketizlS[j]onizipunS|wu=.

?t]yileripun\? rf[bote[nH[cot_pe=glih,[wonTenJeritnHi=k=zj]iai.nzi=me=ghklihjenisipun\.nikucri[yosRkYtHi=k=nminipun\ 'vefkkenSwe/segr' ski=ngricin.sut]frnipun\,ke=si[a,anFmelPulua[nGo[lk[nP/ose[lnKgemPilemNiki.[botenH[zl\,pnJeneznipunPuniklulusn\ Fine Arts t_akfemipustCin.ss[nsipunZge[mGo[lk[nP/ose[lnHi=k=fipunGnT|=zgemBen=k[fo[sGo[lknMri[yo[nt\,pnJeneznipunHugizgem[toy ([wonTenKqhafegnDwa[nToyai=k=sekedik\) shcrke[nFlT_[t]yile/niku.

?aupmikulkep=gihpilemipunK|lb[dnizli,nzi=[botenSgefSnJ=kulze[nTosZe[nTosi !porcelain door

Maybe it was me watching the trailer of a porcelain drama. But last night I dreamt that I stayed at a boarding house. In that dream I was moving from my previous room to a new one. The new room was normal, white walls and stuff, except two things: I only have one bedsheet and the door is from porcelain. Having no spare bedsheets, I went shopping. That's when I noticed the white porcelain door with golden decorative paint on it. I hit it --slowly-- with my knuckles, it sounded hollow.

The trailer? It was a little disturbing, with eerie screeching/screaming and all. But it fitted the genre nicely. It was an urban legend called 'Killing a Sea Serpent' from China. The director, Geng Xue, went as far as creating tens of porcelain dolls for the movie. Shouldn't be a problem since he was graduated from China Central Academy of Fine Arts. Besides using porcelain dolls hanged on strings like marrionettes, he also used water (a lot of dripping from the trailer) and stop motion technique.

If I happen to find it somehow I think I'll watch the movie, but can't say I'm looking forward to it!

No comments:

Post a Comment