2015/06/18

mi ramen raos keju -- part five

pop mie kari keju

Mungken pengurus-pengurus inggil teng Indofood, sasampunipun pirsa manawi Ottogi saged sukses dening mi ramen raos kejunipun, inggih purun. Pramilo kanthi mekaten tiyang-tiyang niku medalaken kalih raos ingkang enggal kagem Pop Mie: raos kari keju kalih raos kari susu. Ses mungken pangasta saham ingkang paling kathah ngraosaken kagunganipun Ottogi, lajeng dados tresna, ngaturi supados raos ingkang memper dipun damel teng andhapipun salah satunggaling merkipun, banjur dipun paringaken teng kamar andhap siti tuakipun panjenenganipun. Utawi penjara teng andhapipun siti ingkang wados. Utawi panggenan panjenenganipun maringaken pestolipun. Utawi lemantuning pawon. Tiyang sugih gadhah lemantun teng pawonipun.

Kula dereng ngraosaken kalih-kalihipun, enggal-enggal badhe tumbas.


?mir[mnR[wo[sKju-- part five.

?mu=[knPezurusPezurusai=gilT=ai[nFop+ut\,ssmPunipunPi/smnwi[ao[togisgefsu[kS[sFni=mir[mnR[wo[sKjunipun\,ai=gihpurun\.p]milknQimektenT-y=tiy=nikumeflkenKlihr[wosHi=k=[a=glKge[mPopMi:r[wosKri[kjuklihr[wosKrisusu.[ssM|=[knPzsTsamHi=k=pli=kqhz][woskenKguznipu[nHo[togi,lje=f[fo[sT`sN,zturisup[fosRa[wosHi=k=[mmPe/fipunFmelT_anDpipunSlhstu=gli=[mrekipun\,bnJ|/fipunPrizkenT=km/anDpSitituwkipunPnJeneznipun\.autwipenJrt_anDpipunSitiai=k=w[fos.autwip=[gnnPnJeneznipunMrizke[nP[sTolipun\.autwilemnT|ni=p[won\.tiy=sugihgdhlemnT|nT=p[wonipun\.

?kul[f[r=z][woskenKlihklihipun\,[a=g[lH=glB[dtumBs\.cheese-flavored ramen -- part five

It could be that top management on Indofood, after seeing Ottogi's success with cheese-flavored ramen, wanted a bite too. So they launched two new flavors for Pop Mie: cheese-curry and milk-curry. It could also be that the biggest shareholder tasted Ottogi's, fell in love, and ordered similar flavor to be made under one of his brand and stocked in his wine cellar. Or secret dungeon. Or where he kept his guns. Or pantry cabinets. Rich people have pantry cabinets.

I haven't tasted either, will do ASAP.

No comments:

Post a Comment