2015/09/21

motip cucal sima dening tukang ginda

feline massage

Pinten-pinten sasi niki pados arta langkung sisah. Niku nyababaken tukang ginda paporit kula, nalika ngginda kula, ngaturi kula tumbas rasukan ingkang dipun dondomi dening panjenenganipun: bolero ingkang motipipun inggih punika cucalipun sima. Reginipun inggih punika enem dasa ewu rupiyah.

Kula boten remen motip cucal sima, dados panjenenganipun boten kula tumbasi. Nanging panjenenganipun kula paringi bonus arta kagem gindanipun; sajatining karsa kula, panjenenganipun boten siyos sadean rasukan banjur kendel olehipun ngginda. Lha panjenenganipun tukang ginda paporit kula e!


?[motipC|clSim[fni=tuk=ginF.

?pinTenPinTenSsiNikip[fosH/tl=k=sish.nikuvbbkenT|k=ginFp[poritK|l,nlika=ginFkul,zturikultumBsRsuknHi=k=fipu[nFo[nFomifeni=pnJeneznipun\,[bo[l[roai=k=[motipipunHi=gihpunikcuclipunSim.reginipunHi=gihpunikaenemFs[awurupiyh.

?kul[botenReme[nMotipC|clSim,f[fosPnJeneznipu[nBotenK|ltumBsi.nzi=pnJneznipunK|lprizi[bonusH/tkgemGinFnipun,sjtini=k/skul,pnJeneznipu[nBotenSi[yosS[fynRsuknBnJ|/ke[nF[lHo[laipunH=ginF.lpnJeneznipunT|k=ginFp[poritK|l[a!tiger prints by a masseuse

Lately money is getting harder and harder to find. That's why yesterday, during our massaging session, my favorite masseuse tried to sell me her creation: a tiger-printed bolero she claimed to be sewn by herself. She said she'd sell it for sixty thousand rupiahs.

I didn't like tiger-printed anything, so I politely declined the offer. I left a big tip for her massaging service, though; secretly hoping she'd abandon the idea of going into fashion business. She was my favorite masseuse after all.

No comments:

Post a Comment