2015/11/15

glenn fredly -- tiyang wadon kulaTembang puniki dipun puter teng radio nalika kula kesah Surabaya ngadegaken ruter Wawei. Sanjangipun piranti niku sampun saged ngginakaken 5G. Nyuwun pangapura nggih. Kula boten saged menggak, kedah pamer. :D

Panggenan kula nyambut damel maringi kula ampilan mobil kalih sopiripun. Wiwitanipun kula kinten tembang niki dangdut, amargi memper, ugi amargi kathah sanget sopir ingkang remen dhateng tembang dangdut. Nanging kula dados remen kalih tembang niku, banjur dugi sasampunipun reff, kula tanglet naminipun tembang punika tumrap sopiripun.

Panjenenganipun sumerep naminipun, dados satunggal minggu mruput sasampunipun, Pak Fredly kula sumanggakaken nembang teng panyetel tembang kula, saben dinten kaping kalih paleng sakedhik.

?[gL[nP]+fLi:tiy=w[fonK|l.

?temB=punikifipunPute/t_rfi[yonlikkul[kshsurbyzfegkenR|te/w[wyi.snJzipunPirnTinikusmPunS[gfH=ginkken\5G.vuwunPzpura=gih.kul[botenSgefme=gk\,kefhp[m/.:D

?p=[gnnK|lvmB|tFmelMrizikulamPil[nMobilKlih[sopiripun\.wiwitnipunK|lkinTenTemB=nikif=fut\,am/gi[mmPe/,augiam/gikqhsze[tSopi/ai=k=remenDt_temB=f=fut\.nzi=kulf[fosRemenKlihtemB=niku,bnJ|/fugissmPunipu[nRp+,kult=letNminipunTemB=puniktum][pSopiripun\.

?pnJeneznipunS|merepNminipun\,f[fosStu=glMi=guam}putSsmPunipun\,p[kP]+felikulsum=gkkenNemB=t_pve[tlTemB=kul,sbenFinTenKpi=klihp[l=skedik\.glenn fredly -- perempuanku

This song was on the radio on my way to Surabaya setting up a Huawei router. It claimed to support 5G, btw. Sorry. Can't help but show off. :D

The car and driver were provided by the company I worked at. At first I thought it's another dangdut song that typical Indonesian driver love. But the song grew on me. After the first reff I asked the driver whether he knew the title of the song.

He knew, and for the rest of the week Mr. Fredly was told to sing at least twice a day on my music player.

No comments:

Post a Comment