2015/11/05

sela akik

akik

Panjenengan sadaya kados pripun kabaripun? Niki namung sakedhik pangenggalan: miyos teng ngarsanipun rencang-rencang teng padamelan, kula mireng caturanipun bab satunggal jinising sela ingkang sumbaganing moncar madyaning taun teng Indonesia ngriki, sela akik.

Wonten tiyang sanjang: "Kula kedah ngagem akik!" kersaning panjenenganipun niku sanjang ali-ali akik.

'Punapa kok kados mekaten?' rencangipun tanglet.

"Supados kula saged kawruh, ingkang racikaning asta niku ingkang pundi, ingkang racikaning ampeyan niku ingkang pundi!"


?selhkik\.

?pnJeneznsfyka[fosP]ipunKbripun\?nikinmu=skedik[Pz=gln:mi[yosT_z/snipu[nRnC=[rnC=t_pfmeln\,kulmire=cturnipunBbStu=glJinisi=selai=k=sumBgni=[monC/mdYni=taunT_[a[nFo[nsiyz]iki,selakik\.

?[wonTenTiy=snJ=:"kulkefhzgemHkik\!"ke/sni=pnJeneznipunNikusnJ=alialiakik\.

"punp[ko[kKfosMekten\?"[rnCzipunT=let\.

"sup[fosK|lsgefKwu]h,ai=k=rcikni=asTnikuai=k=punFi,ai=k=rcikni=a[mPynNikuai=k=punFi!"agate

Hi all! Just a quick update here: passing by a group of colleagues, I overheard them talking about a kind of generally big-sized gemstone that peaked in popularity mid-year here in Indonesia, the agate.

Someone exclaimed: "I must wear agate!" He meant the ring with that gemstone.

'And why is that?' his friend asked.

"So I can tell which ones are my fingers and which ones are my toes!"

No comments:

Post a Comment