2016/05/02

majapahit saha gajah mada

gajah mada

Manawi kula nggalih Majapahit, mesthi ugi nggalih Gajah Mada. Niku tiyang ingkang supaos, badhe boten dhahar palapa saderengipun bumi nusantara manunggal. Amargi supaos punika, panjenenganipun saged dipun sebat vegan abad telungwelas ingkang misuwur.

Miturut pamawas kula, Indonesia sakniki mbetahaken tiyang-tiyang ingkang kados Gajah Mada. "Kula boten badhe nedha rawon kantos sadaya tiyang Indonesia saged maos!" "Kula boten badhe nanggap bioskop manawi tasih wonten lare Indonesia, sanajan namung satunggal, ingkang keluwen!" "Dek Nur, nyuwun sepura, nanging kula boten badhe ngampil garwa ingkang kaping sekawan salawasipun radinah teng kutha-kutha ing Indonesia tasih dipun agem sare kalih tiyang!"

Wonten boten, tiyang Indonesia ingkang tasih kapang, tasih remen dhateng Majapahit saha Gajah Mada?


?mjpaitSagjhmf.

?mnwikula=glihmjpait,mesQiaugia=glihgjhmf.nikutiy=ai=k=sup[wos\,b[d[botenDa/plps[f[rzipunB|minusntrmnu=gl\.am/gisup[wosPunik,pnJeneznipunSgefFipunSebt[p+gnHbfTelu=welsHi=k=misuwu/.

?miturutPmwsK|l,ai[nFonesiyskNikiamBetakenTiy=tiy=ai=k=k[fosGjhmf."kul[botenB[dnedr[wonK[nTosSfytiy=ai[nFonesiysgfM[wos\!" "kul[botenB[dn=gpBi[yo[sKopMnwitsih[wonTenL[rai[nFonesiy,snjnNmu=stu=gl\,ai=k=[klu[wn\!" "[fkN|/,vuwunSepur,nzi=kul[botenB[dzmPilG/wai=k=kpi=sekwnSlwsipunRfinht_kuqkuqai=ai[nFonesiytsihfipunHgemS[rklihtiy=!"

?[wonTe[nBoten\,tiy=ai[nFonesiyai=k=tsihkp=,tsihremenDt_mjpaitSagjhmf?majapahit and gajah mada

When I think Majapahit, I automatically think Gajah Mada. The man who swore not to eat meat or something until all the lands are united under one kingship, thus making him the most famous vegan of 13th century maybe?

I think current days Indonesia needs people like Mr. Mada. "I won't eat rawon until literacy in Indonesia reaches 100%!" "No going to cinema for me if even one of Indonesian children go to bed hungry!" "Dek Nur, sorry, but I'm not taking a fourth wife as long as there are still people sleeping on the streets in the cities of Indonesia!"

Is or isn't there other Indonesians who're still looking longingly at Majapahit and Gajah Mada?

No comments:

Post a Comment